Simple Cherry Shrub

Simple Cherry Shrub

1 oz Tart Cherry Siren Shrub

½ oz Lemon Juice

Pour over ice topped with seltzer. Easy peasy, lemon squeezy!

Shop Shrubs