Cherry Negroni Sour

Cherry Negroni Sour

1 oz Tart Cherry Siren Shrub
1oz Campari
1 oz Gin
1 oz Vermouth
1 Egg White

Shake all ingredients with ice and strain into glass.

Shop Shrubs